T.C.
ERZİNCAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İLÂN


           Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yapılan Ceza İnfaz Kurumu personel alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiş olup,
           Adaylara başkaca bir bildirim yapılmayacaktır. Bildirim tebliğ yerine geçecektir.
           Tüm ünvanlardaki Atamaya hak kazanan adayların engeç 23.12.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza elden bizzat, şehir dışında bulunanların ise bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile APS ile göndermeleri gerekmektedir.
           Sınav sonucunun tebliğinden (ilanından) itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarından feraget etmiş sayılacaklar ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan yerleştirme işleme yapılacaktır.

           İlanen tebliğ olunur.06/12/2019

Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katibi Nihai Başarı Listesi.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi.(Bayan Adaylar)

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi.(Erkek Adaylar)

Sözleşmeli Hemşire Nihai Başarı Listesi.

Sözleşmeli Şoför Nihai Başarı Listesi.


SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI OLUP, ATANMAYA
HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engellerinin bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporudur." (İnfaz ve Koruma Memuru-Şoför-Hemşire -Büro personeli(Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi) ) şeklinde ibarenin mutlaka bulunması gerektiği, sağlık kurulu raporunda bu ibare bulunmayanlardan yeniden sağlık kurulu raporu istenecektir.
2-Mal bildirim formu ( Mal bildirim formu için tıklayınız...),
3-En son öğrenim durumlarını gösterir öğrenim(diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) belgesi (aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi veya noter onaylı örneği),
4-İki adet biometrik fotoğraf,
5-Askerlik durum belgesi (askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)
Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesine eklenmesi (sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş olanların muaf tutulma nedenini gösteren sağlık kurulu raporu)
6-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin ( Dilekçe örneği için tıklayınız...),