Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Personel Sınav Sonuç İlanı
04.08.2021

T.C.
ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

          Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2021 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereği Başkanlığımız tarafından yapılan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru(Bayan-Erkek), Hemşire, Aşçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Makina Teknisyeni, Şoför Sınavları nihai sonuçları aşağıdaki sorgulama ekranından "T.C. Kimlik Numarası" ve "Adı Soyadı" ile yapılabilecektir.

          Sınavı Asil olarak kazanan adayların;

1) Mal Bildirimi Formu'nu (eksiksiz olarak doldurulmuş halde)

2) Başka Bir Kurum ve Kuruluşa Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına Dair Dilekçeyi

3) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

4) 2 Adet biyometrik fotoğrafı (kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 6 ay içerisinde çekilmiş)

5) Sağlık Raporu Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvana atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur/teknisyen olur/şoför olur vb." ibaresi yazılı olması gerekmektedir.)

6) Eş Durumu Beyan Dilekçesi

7) 2020 yılı KPSS sonuç belgesi

8) Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.) e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

9) Aile Nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

10) Diplomanın aslı ya da onaylı suretini, öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneğini (talep edilenlerin sertifikalarının aslı veya onaylı örneği) (sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belgeyi) e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

11) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 


          Hazırlayarak, 20.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 16. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca "kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz" hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.
 
          İstenilen belgelerin Erzincan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Adalet Komisyonu Başkanlığımıza gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir. 
Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

          İlanen tebliğ olunur. 04.08.2021

 

EKLER   :

1-Eş Durum Beyan Dilekçesi
2-Mal Bildirimi Formu
3-Mecburi Hizmetin Bulunmadığına Dair Beyan Dilekçesi

Adayların dilekçe örnekleri ile formu bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.


Not: Evrak teslim sürecinde COVID-19 rahatsızlığı veya temaslı olmaları nedeni ile evrak teslimi yapamayacak adayların, durumlarını bildirir mazeret dilekçelerini ispatlayıcı belge ile birlikte Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sunmaları gerekmektedir. (Dilekçe ve belgelerin ne şekilde sunulacağı ile ilgili olarak, tereddüt yaşanması halinde Adalet Komisyonu Başkanlığımız kalemi ile iletişim bilgilerinden irtibata geçilebilir.) 

 

 

TCKN
AD SOYAD
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu