Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sürekli İşçi İstihdamı ile İlgili Duyuru
19.03.2021

T.C.
ERZİNCAN 
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ DUYURU
    

4857 Sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere başvuruları alınan adaylardan 17.03.2021 tarihinde noter huzurunda çekimi yapılarak Erzincan Adliyesi için belirlenen adaylara ait liste Adalet Bakanlığının resmi sayfasında (www.adalet.gov.tr) yayımlanmıştır.
1-BELGE TESLİMİ: Kurada ismi bulunan tüm adayların (asil-yedek dahil) Ek-2 kimlik bilgileri, kimlik fotokopisi, adli sicil durumu, sağlık durum beyanı, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu (Ek-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ortamında doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)
Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. Adayların belge aslını veya E-Devlet kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır.
2-EVRAK TESLİM ŞEKLİ: Yukarıda istenilen evrakların ilgili aday tarafından bizzat elden Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, posta yolu ile belge teslimi ile süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-EVRAK TESLİM TARİHİ: 18.03.2021-24.03.2021 (mesai bitimi) tarihleri arasında alınacaktır.
4-SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMA İŞLEMLERİ: Adayların evrakları tesliminden sonra Başkanlığımıza yapılan incelemeler neticesinde asil adaylardan şartları taşımayanların yerine (şartları taşımayan aday sayısı kadar) 1.yedekten başlamak üzere aday çağrılacaktır.
5-SÖZLÜ SINAV: Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi Adliyemiz internet sitesinden bilahare ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULUR
 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta