Tercüman listesi oluşturulması ile ilgili duyuru

     T.C.
  ERZİNCAN
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  D U Y U R U  M E T N İ 

  ERZİNCAN ADLİ YARGI  İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 

      Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Erzincan il ve ilçelerin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde, tercümanlık yapmak üzere 2021 YILI TERCÜMAN BİLİRKİŞİ LİSTESİ oluşturulacaktır. 
      TERCÜMAN OLARAK İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER;
      Erzincan Merkez ve Mülhakat Adliyeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarından ve Ceza Mahkemelerinden gelen cevabi yazılara göre; 
      -Afgan Dili,
      -Darice,
      -İşaret Dili, 
      -Osmanlıca,
      -Azerice,
      -Farsça, 
      -Fransızca,
      -Kürtçe,
      -Almanca,
      -Zazaca,
      -Urduca,
      -Arapça,
      -İngilizce,
      -Rusça,
      -Peştu Dili,
      -Dari Dili,
      -Belülice Dili,
      -Özbekçe,
      -Türkmence,
      -Paşaice,
      -Nüristanice,
      -Bengalce,
      -Tacik Dili
      -Hintçe
      -Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde kullanılan diller,
      -Ayrıca ihtiyaç duyulacak tüm diğer diller, 
      Dilleri ile ilgili Tercüman ihtiyacı bulunmaktadır. 

      BAŞVURU USULÜ:
      Yönetmeliğin “Başvuru Usulü” kenar başlıklı 7’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin 15 Ekim 2020 Perşembe gününden itibaren 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına veya Başkanlığımıza gönderilmek üzere Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat etmeleri gerekir. 30  Ekim 2020 Cuma günü mesai bitiminden sonra Komisyonumuza ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. 
      Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE BAŞVURU SAHİBİNCE EKLENECEK BELGELER:
  1-Başvuru dilekçesine;
    a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
    b) Nüfus cüzdan fotokopisi,
    c) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
    ç)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
    d) İki adet vesikalık fotoğraf,
    e) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.     
  LİSTEYE KABUL ŞARTLARI:
  1)Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
    a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
    b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
    c) En az ilkokul mezunu olması,
    ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
    d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörlü Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irkitap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma  suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
    e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, 
    f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
    g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ    :
           (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir. 
          (2) Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım 2020 tarihine kadar değerlendirilerek 8’inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6’ıncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
             (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir. 
             (4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.    
  YEMİN:
  Listeye kabul edilenlere, 08 Aralık Salı günü saat 14:00 ‘de “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. Madde hükmü gereğince Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yemin ettirilecektir. Mazereti olup 08 Aralık 2020 Salı günü yemin etmeye gelemeyen bilirkişiler için ayriyeten 15 Aralık 2020 Salı günü saat 14:00 da Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yemin ettirilecektir.
      Adalet Komisyonu Başkanlığımızdan ilan olunur.     08/10/2020                     

                                                                                                                                                                                                            Halil ODABAŞ           
  Adalet Komisyonu Başkanı

  Talep Formu                               

                                               

   

  Adres

  Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

  Telefon

  (446) 214 19 40

  (446) 214 24 20 (Faks)

  E-Posta

  © 2020 ERZİNCAN ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 327 - Toplam : 229742 kişi ziyaret etmiştir.